Exchange Server 2019 CALs

Firma Discount-Licensing odsprzedaje licencje zbiorcze na oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2019 Standard or Enterprise (User & Device CAL) z drugiej r_ki firmom w ca_ej Europie. Wszystkie nasze licencje na oprogramowanie pochodz_ z Europy i maj_ gwarancj_ przej_cia audytu producenta oprogramowania. Ka_da transakcja jest obj_ta naszym ubezpieczeniem z tytu_u prowadzenia dzia_alno_ci zawodowej.

Aby uzyska_ informacje dotycz_ce cen, wybierz produkt, wprowad_ wymagan_ ilo__ i kliknij „Dodaj do koszyka zapytania”. Po utworzeniu listy produktów, kliknij „Zobacz koszyk” i potwierd_ swoje zapytanie o ceny, zostawiaj_c dane kontaktowe. Odpowiemy na zapytanie w ci_gu 24 godzin.

Showing all 4 results