Microsoft Dynamics CRM

Firma Discount-Licensing odsprzedaje licencje zbiorcze na oprogramowanie Microsoft Dynamics CRM Basic and Professional and CALs (User & Device) z drugiej r_ki firmom w ca_ej Europie. Wszystkie nasze licencje na oprogramowanie pochodz_ z Europy i maj_ gwarancj_ przej_cia audytu producenta oprogramowania. Ka_da transakcja jest obj_ta naszym ubezpieczeniem z tytu_u prowadzenia dzia_alno_ci zawodowej.

Je_li nie widzisz poszukiwanego produktu, skontaktuj si_ z nami bezpo_rednio lub zadzwo_ pod numer +44 (0)1283 511524, aby omówi_ swoje wymagania z jednym z naszych specjalistów ds. licencjonowania produktów firmy Microsoft.